катедра „Компютърни системи и технологии”

Катедра „Компютърни системи и технологии”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

специалност: „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ (Синтез и анализ на алгоритми, Дискретни структури)

кандидат: ас. д-р инж. Матьо Стефанов Динев   

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

 

Членове:

2.      проф. дтн инж. Стойчо Димитров Стойчев

3.      проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

4.      проф. д-р инж. Станислав Денчев Симеонов

5.      доц. д-р инж. Веселина Кунчева Бурева

 

Резервни членове:

проф. д-р инж. Атанаска Димитрова Босакова-Арденска

проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов 

 

Дата на разглеждане: 29.09.2023 г. 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 

Материалите са публикувани на 01.09.2023 г.