катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника ”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

специалност: „Машини и съоръжения за леката промишленост“

кандидат: ас. д-р инж. Десислава Красимирова Ковачева       

 

Научно жури:

1.      Председател: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева

 

Членове:

2.      проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

3.      проф. дн инж. Иво Кръстев Малаков

4.      проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

5.      проф. д-р инж. Илия Славов Железаров

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Благойка Илиева Пълева-Кадийска

доц. д-р инж. Владимир Петров Дунчев 

 

Дата на разглеждане: 20.09.2023 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 

Материалите са публикувани на 01.09.2023 г.