ДИМИТРИОС ТЕОДОСИОС КАЗОЛИС

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Докторска програма: „Електронизация”

 

Катедра: „Електроника”

Тема на дисертационния труд: „Изследване на възможностите за приложение на галваномагнитни сензори за контрол на специализирани инсталации”

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

Членове:

  1. акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
  2. проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова
  3. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
  4. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Ивайло Райчев Беловски
  2. доц. д-р инж. Горан Данаилов Горанов

Рецензенти:  

  1. акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
  2. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев

Дата на защита

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3