ЕЛИЗАБЕТА ТРАЙКО АРСОВА

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Тема на дисертационния труд: „Анализ на възможностите за внедряване на нови фотоволтаични електроцентрали в електроенергийната система на Република Северна Македония”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Димитрина Йорданова Коева

Членове:

  1. проф. д-р инж. Васил Димитров Димитров
  2. проф. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов
  3. доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров
  4. доц. д-р инж. Илиян Христов Илиев

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Ясен Владимиров Горбунов
  2. доц. д-р инж. Христо Тодоров Ибришимов

Рецензенти:  

  1. проф. д-р инж. Васил Димитров Димитров
  2. проф. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

Дата на защита: 26.04.2024 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Официална защита

Материалите са публикувани на  25.03.2024 г.