БОРИС БЛАГОЙ АРСОВ

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

докторска програма: „Комуникационни мрежи и системи”

катедра: „Комуникационна техника и технологии”

Тема на дисертационния труд: „Управление на ефективността и качеството на услуги в широколентови мобилни мрежи”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Красен Киров Ангелов

Членове:

  1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  2. проф. д-р инж. Емилия Андонова Димитрова
  3. проф. д-р инж. Григор Йорданов Михайлов
  4. доц. д-р инж. Егнар Ибрахимова Йоздикилилер

Резервни членове:

  1. проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
  2. доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  2. проф. д-р инж. Григор Йорданов Михайлов

Дата на защита: 26.04.2024 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Официална защита

Материалите са публикувани на 25.03.2024 г.