ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

 

tk lovech building


Технически  колеж - Ловеч  е  създаден  през  1989 г. с решение  на  Министерски съвет и е основно звено  в  структурата на  ТУ –Габрово. Колежът получил през 2012 институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. В ТК - Ловеч се провежда обучение  на студенти за ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в три акредитирани професионални направления и четири специалности:

1. Направление “Машинно инженерство”

  • Автомобилна мехатроника
  • Текстилна техника и технологии

2. Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

  • Електротехника

3. Направление “Комуникационна и компютърна техника”

  • Компютърни системи и технологии

 

Обучението на студентите  е с продължителност 6 семестъра /три години /. Учебният  процес  на  всички  специалности   завършва  с  разработване и защита на Дипломна работа в рамките на шестия семестър на  обучението. Завършилите Технически колеж – Ловеч могат да продължат  образоването си  в  ОКС „ магистър”. В  процеса на  обучението си студентите  имат възможност  да получават  държавна  стипендия и са здравно осигурени. Чрез  центъра  за  следдипломна  квалификация към  Технически университет – Габрово по време на следването си  студентите могат да получат допълнителна  професионална квалификация. В колежа се провеждат  квалификационни курсове по  чужди езици и компютърна грамотност, както и курс за придобиване на правоспособност  на  инструктори  за  обучение на водачи на МПС.

Технически колеж – Ловеч разполага с добре структурирана и обзаведена материална база: учебен корпус, лабораторни зали, компютърни зали, учебни работилници, библиотека, студентски стол  и  общежитие.

Практическото обучение се провежда  във  фирми  в град Ловеч и региона. Студентите имат възможност да участват в производствения процес и срещу заплащане,  както възможност за сключване на договор за стипендия  към  фирми от страната.