ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ


НАПРАВЛЕНИЕ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“

включва следната специалност:

  • ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Специалност „Електротехника” има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практически знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация в областта на проектирането, конструирането, експло­атацията, сервиза, управлението, диагностиката и ремонта на електрически машини и апарати, електрически и електроенергийни съоръжения, битова техника и електроапаратура.

Завършилите специалност „Електротехника” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени да работят във всич­ки сфери на икономиката, промишлеността и индус­трията, свързани с производство, изследване, проекти­ране, изпит­ване, настройване, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати, електрически и електроенергийни съоръжения от всички видове за всички възможни номинални данни и предназначения, елек­тробитова техника, електротранспорт, строителство, селско стопанство и др.