ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

 


НАПРАВЛЕНИЕ „МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО“ 

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

Специалност „Автомобилна мехатроника” има за цел да осигури образование в областта на автомобилната мехатроника, даващо възможност за незабавна реализация на кадрите в областта на конструктивно-технологичното проектиране, производството, модернизацията, експлоатацията и ремонта на автомобилна техника.

Завършилите специалност „Автомобилна мехатроника” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени в съответствие със съвременните научни и приложни постижения в областта на обработването и внедряването, както на традиционно използваните, така и на нови материали и технологии за автомобилно машиностроене.


 

ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалност „Текстилна техника и технологии” има за цел да осигури образование в областта на текстилната промишленост, даващо възможност за  незабавна реализация на кадрите  в областта на конструктивно-технологичното проектиране,  производството на текстилни изделия, експлоатацията и ремонта  на текстилна техника.  

Специалистът   по специалност 'Текстилна техника и технологии", с образователно-квалификационна степен Професионален бакалавър е подготвен  да работи в текстилни, предачни, тъкачни, плетачни и шевни предприятия като ръководител  и специалист  при експлоатацията, поддържането и настройването на различни машини, прилагани в шевното, текстилното и плетачното производство, конструирането и технологията на облеклото.