Специалност „Стопанско управление”, магистърска специалност „Управление на бизнеса” (УБ)

Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

Образователната цел на специалността е да се подготвят квалифицирани специалисти за управление на бизнес-организациите, чрез изграждане на професионални компетенции в областта на стопанското управление в условията на ускорено развитие на технологиите, нарастващ стопански риск и глобализация на пазарите.

Обучението се извършва в задочна платена форма и е с продължителност 2, 3 или 4 семестъра в зависимост от областта на висше образование, професионалното направление и придобитата преди това образователно-квалификационна степен. Курсът на обучение включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, и завършва с полагане на държавен изпит.

Компетенции, които придобиват завършилите специалността:
• Да управляват бизнес организации и фирмени дейности;
• Да анализират проблемите и причините, които ги пораждат, да генерират алтернативни решения и управляват риска;
• Да създават екипи, да разработват и управляват проекти;
• Да вземат решения за икономично и ефективно управление на разходите;
• Да разработват системи за управление на персонала;
• Да прилагат информационните и комуникационните технологии;
• Да използват информация от европейските и националните статистически бази от данни в управлението на организацията.

Области на реализация на завършилите студенти:
• Мениджъри в бизнес организации или техни структурни единици;
• Специалисти по управление на фирмената дейност;
• Специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси;
• Специалисти с аналитични и контролни функции в бизнес администрацията;
• Други работни позиции, съответстващи на специалността.