Специалност "Индустриален мениджмънт - иновации и бизнес развитие" (ИМИБР)

Специалност: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МЕНИДЖМЪНТ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Магистърската специалност „Индустриален мениджмънт - иновации и бизнес развитие“ е разработена съвместно с Университета за приложни науки в Митвайда, Германия. Обучението се провежда на английски език, в двата университета и завършва с дипломи от двата университета.

Магистърската специалност е гъвкава по своя характер и има за цел да формира у студентите знания и умения за създаване и развитие на бизнес - както на малки и средни предприятия, така и на големи компании. Учебният план съдържа дисциплини, които осигуряват теоретична подготовка, съчетана с практически подход за прилагане на инженерни и мениджърски техники за управление на бизнеса.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” с професионална квалификация „Магистър по иновации и бизнес развитие”, както и необходимите компетентности в областта на иновациите и бизнес-развитието, в съответствие с Европейската квалификационна рамка:

  • Управленска компетентност в областта на организацията и управлението на бизнеса;
  • Компетентност в информационните системи;
  • Компетентност в управлението на проекти;
  • Компетентност в научните изследвания и анализи;
  • Компетентности за прилагане на методи за подобряване на резултатите;
  • Лични и професионални компетентности - самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; комуникативни и социални компетентности; професионални компетентности.

                 Интердисциплинарният характер на специалността осигурява на завършилите висока конкурентоспособност на националния и световен пазар на труда, което им позволява успешно да се реализират в български и чуждестранни компании, в проектантски екипи за разработване и внедряване на иновационни решения, за реализиране на нови логистични решения за разпространение на иновацията на национално и международно равнище, в експертни екипи за извършване на консултантска дейност и оценяване съответствието на индустриалните продукти със съществуващи изисквания и норми; в екипи за разработване на международни проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, конкурентоспособността и човешките ресурси на предприятията.

За контакти:  гл. ас. д-р инж. Петко Найденов – petkonaydenov@abv.bg