Специалност "Социални дейности" (СД)

Специалност: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Социални дейности" е разкрита в резултат от изпълнение на съвместен европейски проект по програма ТЕМПУС с участието на Висшето училище по публична администрация – „Торбегакадеми” – гр. Леоварден (Холандия) и Технически университет-Габрово. Тя е перспективна и има за цел да отговори на по­треб­нос­ти­те на обществото от висококвалифицирани кадри за работа със специфични социални проблеми и рискове за индивиди, групи и общности във всички сфери и равнища на социалната сигурност.

Завършилите получават професионална квалификация магистър по Социални дейности.

Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен „магистър”. Осъществява се в редовна и задочна форма с продължителност за ОКС „Магистър”- 2 семестъра за завършилите същата специалност и 3 или 4 семестъра - за завършилите други специалности.

Обучението в образователна и квалификационна степен „магистър” има за цел задълбочаване на под­готовката в областта на социалните дейности в съответствие с актуалните въ­про­си на тяхното развитие, като се прилагат добри практики на висши училища в Европа и Р България.

Под­готовката на магистри по социални дейности включ­ва:

  • умения за прилагане на нормативната база в социалната сфера и институции;
  • умения за интегриране на теоретичните знания с практическия опит като гаранция за ефективна помощ и професионална компетентност;
  • компетенции по междуличностно взаимодействие, вземане на решения, технико-инструментална и административно-делова компетентност;
  • компетенции по спазването на професионалните и етични стандарти в социалната работа;
  • компетенции по управление на проекти;
  • компетенции по управление и организация на социални институции.

Дипломираните магистри могат да се реализират професионално като специалисти и ръководители в социални институции, граждански и неправителствени организации, както и във всички звена на системата за социална сигурност.