Специалност "Социални дейности" (СД)

Специалност: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: БАКАЛАВЪР ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


 sd 1Специалност „Социални дейности” отговоря на потребностите на обществото от компетентни специалисти, способни да прилагат интегрирани знания и умения, съответстващи на етичните принципи и ценности на социалната работа. В процеса на обучението по специалността студентите придобиват:

 • широкопрофилни знания, свързани с динамиката на социалните процеси и влиянието им върху социалния статус на индивида, групата и общността;
 • лични и професионални компетентности, гарантиращи бъдещата им професионална реализация - самостоятелност и отговорност, компетентности за учене, комуникативни и социални компетентности;
 • практически умения за решаването на сложни задачи в областта на определянето, формулирането и анализирането на социалните проблеми; изготвянето на обективна и професионално обоснована оценка на потребностите, степента на риск и потенциал на уязвимите общности, с анализиране на негативни социални процеси и явления;
 • умения, свързани с изграждане на логическо мислене, новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни казуси.

 

Практическите обучения, които се провеждат в реална среда със сътрудничеството на социалните институции, предоставят възможност за правилно професионално ориентиране, съобразно възникналия интерес за работа с конкретна рискова група – деца или възрастни. В хода на обучението се прилагат и добри практики на висши училища в Европа и България.

Завършилите специалносттапридобиват професионална квалификация „Бакалавър по социални дейности” и могат да се реализират в:

 •  Агенция за социално подпомагане и териториалните и поделения;

 •  Държавна агенция за закрила на детето;

 •  Агенция за хора с увреждания;

 •  Отдели и административни структури по социални дейности на областно и общинско равнище;

 •  Общински комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;

 •   Специализирани институции за предоставяне на социални услуги;

 •   Центрове, звена и други структури, предоставящи социални услуги в общността;

 •   Ресоциализационни, консултативни и корекционни центрове за деца;

 •   Пробационни служби за младежи с девиантно поведение;

 •   Неправителствени организации, осъществяващи социални дейности;

 •   Държавни, общински и/или неправителствени организации в качеството им на доставчици на социални услуги; 

 •   Екипи за управление на проекти в сферата на социалните дейности и услуги, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

След придобитата степен „бакалавър”, завършилите специалността имат възможност да продължат обучението си в магистърските специалности „Социални дейности” и „Социална работа и Европейски политики” (дистанционно обучение).

sd 2   sd 3