Специалност "Публична администрация" (ПА)

Специалност: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

pa1Специалност „Публична администрация” подготвя висококвалифицирани специалисти за работа в държавната администрация и публичния сектор. Учебните планове са съобразени с европейските стандарти и тенденции в тази област. Те са изградени по съвместен проект с два университета в Европа – Висше училище по публична администрация – гр. Лудвигсбург ( Германия ) и Институт по мениджмънт и публична администрация „Торбегакадеми” – гр. Леоварден (Холандия). Обучението на студентите оси­гурява добра фун­да­мен­тал­н­а подготовка, съчетана със задълбочено про­фи­лиране в конкретни направления на публичната сфера. Подготовката на специалистите по публична администрация включва придобиване на управленски, юридически и икономически компетенции; компетенции по процедурите на вземане на решения в Европейския съюз, по електронно и информационно обслужване, по управление на проекти, по делово общуване и административна етика.

Завършилите получават професионална квалификация магистър по Публична администрация.

pa2Учебна дейност: Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен  „магистър”. Осъществява се в редовна и задочна форма с продължителност за ОКС „Магистър”- 2 семестъра за завършилите същата специалност.

За завършилите други специалностии - продължителността на обучението е 3 или 4 семестъра.

Обучението се извършва по съвременна методика, в интерактивни форми, с използване на мултимедии, видеофилми, симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси и ситуации.

Провеждат се практически занятия в териториалната и местна администрация на изпълнителната власт.

Специалност „Публична администрация” дава възможност на завършилите за професионална реализация и кариера:

  • в структури на държавната и местната администрация;
  • в структури на неправителствения сектор;
  • в представителства на смесени и международни организации;
  • като експерти и консултанти по проекти в областта на администрацията;
  • като специалисти в сектора на публичната-държавна и публичната-общинска собственост;
  • като експерти, референти или специалисти по въпросите на европейската интеграция в областта на административното преустройство;
  • като служители в бюджетни организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, сигурността, администрацията на образованието, културата и т.н.

pa3