Специалност "Индустриален мениджмънт" (ИМ)

Специалност: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: МЕНИДЖМЪНТ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР-МЕНИДЖЪР


im 1

"Индустриален мениджмънт” е широкопрофилна специалност, осигуряваща професионални знания, умения и компетенции в областта на техниката, технологиите, икономиката и мениджмънта. Това е специалност, по която факултет “Стопански” извършва обучение още от създаването си и е с утвърдени на пазара на висшето образование позиции, благодарение на непрекъснатото развитие на учебното съдържание и поддържане на обучението в съответствие със съвременните образователни тенденции и изискванията на потребителите на кадри. В рамките на професионалното направление 5.13 “Oбщо инженерство” специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация с висока оценка за прием и обучение на студенти през следващите 6 години.

Продължителността на обучение в ОКС „бакалавър” е четири години, в редовна и задочна форма.

Студентите от специалност „Индустриален мениджмънт” се обучават в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна техника и модерен софтуер. Това гарантира високо качество на обучението, подпомага студентите при усвояването на знанията и придобиването на практически умения за изследване и решаване на проблемни ситуации от областта на икономиката, управлението и общото инженерство.

По време на обучението си студентите имат възможност да посетят чуждестранни партньорски университети с цел практика или обучение, с финансиране по програмата Еразъм+ на ЕС.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Инженер-мениджър”.

im 2Те притежават теоретична и практическа подготовка за:

  • управление на индустриални предприятия, планиране, проектиране и мениджмънт на производствени процеси;
  • организатори, мениджъри или експерти в звена на индустриални предприятия; създаване и развитие на самостоятелен бизнес; разработване на иновационни технически, технологични и управленски решения;
  • управление на системи за качеството; 
  • автоматизирано проектиране на индустриални продукти;
  • извършване на консултантска дейност и оценяване на съответствие със съществени изисквания към индустриалните продукти.

Завършилите специалност „Индустриален мениджмънт” с ОКС „бакалавър”могат да приложат своите знания и умения в частни, държавни и общински компании с индустриален профил като мениджъри на производствени и маркетингови звена; могат да се реализират като консултанти, експерти и организатори при разработване на технологични и иновационни проекти; организатори, ръководители и експерти в екипи, които провеждат маркетингови изследвания и ръководят разработването и лансирането на нови продукти; те могат да основават и ръководят самостоятелни стопански единици, работещи в различни сектори на индустрията.

След придобитата образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”, завършилите специалността имат възможност да надградят знанията и уменията си в магистърските специалности „Индустриален мениджмънт - иновации и бизнес развитие” (съвместно с Университета по приложни науки в Митвайда – Германия за придобиване на двойни дипломи), „Мениджмънт на индустриалното предприятие” и „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията”.