Специалност „Вентилационна и климатична техника“ (ВКТ)

Специалност: ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕНЕРГИЙНА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

1Магистърският курс е съобразен с изискванията за подготовка на квалифицирани специалисти умеещи да изграждат, поддържат и експлоатират вентилационна и климатична техника. В обучението се акцентира на енергийните технологии и иновации в това направление, на ефективното използване на енергийните ресурси.

Обучението в магистърската степен разширява фундаменталната подготовка с приложна насоченост и задълбочава знанията придобити в бакалавърската степен.

Завършилите специалност „Вентилационна и климатична техника” с образователно-квалификационна степен „магистър” са подготвени за:

  • специалисти в областта на енергийните изследвания и внедряване на енергоспестяващи технологии;
  • специалисти по вентилационни и климатични системи;
  • инженери по поддръжка и експлоатация на енергийни системи;
  • експерти и координатори на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в държавни и частни компании.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

2Завършилите успешно курса на обучение по специалност „Вентилационна и климатична техника”  могат да се реализират като:

  • инженери по изграждане, поддръжка и експлоатация на енергийни системи;
  • експерти и координатори на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в държавни и частни компании;
  • специалисти в областта на енергийните изследвания и внедряване на енерго-спестяващи технологии;
  • могат да осъществяват научно-изследователска, конструкторска, проектантска, внедрителска, развойна, поддържаща, организационна, консултантска и управленческа дейности в множество сфери на икономиката.

 

Дипломираните магистри по ВКТ имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.