Специалност "Индустриално инженерство"(ИИ)

Специалност: ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕНЕРГИЙНА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:1 Студентите от специалност „Индустриално инженерство” придобиват квалификация да извършват организационни, управленски, изследователски, проучвателни и производствено-технологични дейности в широк спектър на индустриално-производствени и експлоатационно-обслужващи системи. Тя дава познания на студентите по проектиране, експлоатация и управление на производството в следните основни инженерни направления:

 • Проектиране на машини и съоръжения от индустриалното производство;
 • Индустриална хидро, пневмо и електротехника;
 • Съвременни производствени технологии в индустрията;
 • Автоматизирани системи за управление;
 • Енергийни машини и съоръжения;
 • Мениджмънт на индустриалното производство;
 • Контрол на качеството;
 • Използване на компютърната техника за проектиране и управление на машини и съоръжения.

Студентите от специалност ИИ получават знания и умения за управление на собствени фирми и малки предприятия. Специализираната подготовка дава възможност на индустриалните инженери да работят на различни нива от промишлеността в държавните предприятия, във фирми и предприятия на частния сектор, както и в международни компании и организации.

 

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Индустриално инженерство” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като:

 • конструктори и технолози на общоинженерни технически елементи и системи;
 • специалисти по ремонт, поддръжка и експлоатация на промишлени съоръжения и системи;
 • специалисти по контрол и управление на качеството, материално техническо снабдяване, инженеринг и иновации;
 • технически и управленски специалисти в областта на индустриалното производство, енергетиката;
 • конструктори и технолози в машиностроенето, електро и химическата промишленост;
 • консултантска, експертна, организационна и мениджърска дейност в индустрията, енергетика и транспорт; технико-икономически анализ на резултати от производствена дейност;
 • услуги по инсталация, поддръжка и сервизно обслужване на индустриални системи.

Дипломираните магистри по ИИ имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.