Специалност "Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника" (ОВКГТ)

Специалност: OТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ГАЗОВА ТЕХНИКА

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕНЕРГИЙНА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

2Специалност „Oтоплителна, вентилационна, климатична и газова техника” подготвя инженери в областта на отоплителната, климатична и газова техника и технологии. Особено внимание се обръща на енергийните технологии и иновациите в това направление, усъвършенстване на енерго-преобразуващите технологии и използването на възобновяемите и вторични енергийни източници.

Обучението в магистърската степен разширява фундаменталната подготовка с приложна насоченост и задълбочава знанията придобити в бакалавърската степен.

Завършилите специалност „Oтоплителна вентилационна, климатична и газова техника” с образователно-квалификационна степен „магистър” са подготвени за специалисти в областта на енергийните изследвания и внедряване на енергоспестяващи технологии; специалисти по климатични, отоплителни, вентилационни, газо-снабдителни, сушилни и хладилни системи и инсталации; инженери по поддръжка и експлоатация на енергийни системи; експерти и координатори на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в държавни и частни компании.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Oтоплителна вентилационна, климатична и газова техника” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като:

  • специалисти в областта на енергийните изследвания и внедряване на енерго-спестяващи технологии;
  • проектанти на климатични, отоплителни, вентилационни, газоснабдителни, сушилни и хладилни системи и инсталации;
  • инженери по изграждане, поддръжка и експлоатация на енергийни системи;
  • експерти и координатори на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в държавни и частни компании;
  • могат да осъществяват научно-изследователска, конструкторска, проектантска, внедрителска, развойна, поддържаща (експлоатация, диагностика и ремонт), организационна, консултантска и управленческа дейности в множество сфери на икономиката.

Дипломираните магистри по ОВКГТ имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.4