Специалност "Технология на материалите и материалознание" (ТММ)

Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И МЕХАНИКА НА МАТЕРИАЛИТЕ

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалност „Технология на материалите и материалознание” има за цел профилиране и задълбочаване на подготовката за получаването, обработването, изследването и внедряването на класически и нови материали и технологии за машиностроенето, електропромишлеността, транспорта, енергетиката, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли.

Завършилите специалност „Технология на материалите и материалознание” с образователно-квалификационна степен „магистър” са подготвени в съответствие със съвременните научни и приложни постижения в областта на получаване, обработване, изследване, прогнозиране и внедряване както на традиционно използваните, така и на нови материали и технологии в различни отрасли на икономиката.

В процеса на обучение, обучаемите придобиват следните знания и компетентности:

  • Широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в областта на оптимизиране на технологичните процеси в материалообработването, в т.ч. и на високоенергийните методи за обработване, мениджмънта на материали и технологии, и надграждащи знанията, придобити в предходните етапи на обучение.
  • Познаване, разбиране и изразяване на теории, принципи и закономерности в областта на материалообработването.
  • Високоспециализирани практически и теоретични знания, които са база за разработване и прилагане на нови оригинални идеи и решения, свързани с обработката и приложението на материалите.
  • Критично осъзнаване на знанията в областта на свойствата на материалите и връзките между различните изучавани технологии за обработка.
  • Диагностика и решаване на проблеми чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации.
  • Иновативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи фактори.
  • Нови и разнообразни умения за анализ и обработка на материалите.
  • Формулират и представят ясно и разбираемо собствени идеи, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория.
  • Събират, обработват и интерпретират специализирана информация с цел решаване на сложни проблеми от областта на материалообработването относно проектиране на технологии, екипировка и оборудване.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Технология на материалите и материалознание” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като експерти в областта на проектно-развойна, инженерно-изследователска, контролна, диагностично-ремонтна, организационно-управленческа и други дейности в съвременните производствени и административни структури.

Те имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.