Специалност "Технология на материалите и материалознание" (ТММ)

Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И МЕХАНИКА НА МАТЕРИАЛИТЕ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалистите, завършили специалността „Технология на материалите и материалознание”(ТММ), са подготвени в съответствие със съвременните научни и приложни постижения в областта на получаване, обработване, изследване, прогнозиране и внедряване, както на традиционно използваните, така и на нови материали и технологии за машиностроенето, електропромишлеността, транспорта, енергетиката, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли на промишлеността. Запознават се със системите за управление на качеството, с оптимизиране на технологичните процеси в металообработването в т.ч. и на високоенергийните методи за обработване.

Завършилите специалността получават теоретични и практични умения, включващи:

  • Задължителна обща инженерна подготовка от дисциплини като: инженерна графика; езикова подготовка; CNC машини, инструменти и технологии; CAM и CNC производствени системи и други.
  • Специализирана подготовка по: структура, свойства и приложение на материалите; технологични процеси за обработване на метални и неметални материали, термично и химико-термично обработване и други.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност ТММ имат възможност за реализация в следните области:

  • Извършване на изследователска и научно-изследователска дейност по разработване и внедряване в промишлени условия на машиностроителни материали, както и на технологиите, свързани с тяхното обработване;
  • Проектиране, конструиране и разработване на машини и съоръжения за получаване и преработка на метални и неметални материали;
  • Конструкторска, технологична, проектантска, развойна, изследователска, диагностично-ремонтна и други дейности на съвременните фирми.

Завършилите ОКС „бакалавър” могат да продължат образованието си в катедрата за получаване на научно-образователна степен „магистър”, а в последствие и „доктор”.