Специалност "Мехатроника" (М)

МЕХАТРОНИКА - М

Специалност: МЕХАТРОНИКА - М

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

m 1 

logo mАНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Мехатрониката е сравнително нова интердисциплинарна област от науката и техниката, която през последното десетилетие претърпява бурно развитие в световен мащаб.Мехатрониката се основава на синергичното обединение на точната механика с електромеханични, електронни, оптични и компютърни компоненти. Тази синергия дава възможност за проектиране, производство и експлоатация на качествено нови уреди, машини и системи с интелектуално управление на техните функционални възможности.

Специалност „Мехатроника” в ТУ – Габрово е създадена съвместно с университети и висши училища от Германия и Чехия. Съобразена е и отчита световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки чрез прилагане на интердисциплинарния подход за създаване на продукти от ново поколение.

m 2

Обучавайки се по специалност „Мехатроника“ студентите придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, оптиката, микропроцесорната техника, и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство.Обучението е организирано върху приоритетно използване на CAD/CAM/CAE и DAQ софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на инженерните кадри към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина. Завършилите успешно трети курс получават възможност за обучение в продължение на два семестъра във Висшето училище в Шмалкалден (Германия) и придобиване на немска диплома за висше образование.

Поради висококвалифицираната си интердисциплинарна подготовка завършилите специалност „Мехатроника” с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” могат да се реализират като ръководители и координатори, управляващи специалистите от различни направления, с цел - изследване, разработване, производство, експлоатация и поддръжка на мехатронни изделия. На специалистите, завършили тази специалност, се предлага възможност за реализация в следните области:

  • Конструиране. Създаване на структурни схеми, изчисляване и конструиране на мехатронни елементи, възли и системи.

  • Производство. Подготовка, производство, експлоатация, контрол и изпитване н амехатронни изделия.

  • Научнии зследвания. Разработване на нови методи и модели, касаещи развитието на мехатронния подход.

  • Образование. Учители в средното образование по дисциплини, свързани с мехатрониката.

  • Метрология. Специалисти по измерване, проверка и калибриране на измервателни средства и системи.

  • Ремонт. Поддръжка и ремонт на мехатронни системи.

  • Консултантска дейност. Консултанти в областта на мехатронните системи.

Завършилите специалност „Мехатроника” с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” имат възможност да продължат обучението си в следващата образователно-квалификационна степен "Магистър" както и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

m 3