Специалност "Машиностроене и уредостроене" (МУ)

Специалност: МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:
mu logo

Учебният план на магистърската специалност “Машиностроене и уредостроене” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и добри практики в подготовката на магистри в областта техническите науки.

mu 1

Обучението има за цел да подготви широко профилни специалисти с възможност за пълноценна реализация в областта на машиностроенето и уредостроенето, имащи задълбочени теоретически и практически умения, придобити чрез система от фундаментални и практико-приложни дисциплини. Специалността отговаря на потребностите в различни области на стопанството като индустрията, енергетиката, транспорта и други и съответства на динамиката на тяхното развитие.

mu 2ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Поради широко профилната си подготовка завършилите специалност „Машиностроене и уредостроене” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като координатори и мениджъри, ръководещи специалистите от различни направления, с цел - създаване на завършен продукт на машиностроенето и уредостроенето. На специалистите, завършили тази специалност, се предлага приоритетна възможност за реализация в следните области:

  • Конструиране. Създаване на структурни схеми, изчисляване и конструиране на елементи, възли и системи с цел - създаване на завършен високоефективен продукт на машиностроенето и уредостроенето.
  • Производство. Подготовка, производство, контрол и изпитване на машини, отделни агрегати, градивни елементи или спомагателни устройства.
  • Научни изследвания. Разработване на нови методи и модели, касаещи развитието на машини, елементи, възли и системи в машиностроенето и уредостроенето.
  • Образование. Учители в средното образование по дисциплини, свързани с машиностроенето и уредостроенето.
  • Метрология. Специалисти по измерване, проверка и калибриране на измервателни средства и системи.
  • Ремонт. Подръжка и ремонт на машини, елементи, възли и системи в машиностроенето и уредостроенето.
  • Консултантска дейност. Консултанти в областта на машиностроенето и уредостроенето.

Те имат възможност да продължат обучението си в следваща образователно-научна степен "ДОКТОР" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

prodotto news progest