Специалност "Хидравлична и пневматична техника" (ХПТ)

Специалност: ХИДРАВЛИЧНА И ПНЕВМАТИЧНА ТЕХНИКА

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕНЕРГИЙНА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


1АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Магистърското обучение в специалност “ХПТ” осигурява доразвиване, разширяване и задълбочаване на знанията, уменията и навиците в областта на хидро-пневмо техниката. Специалността дава познания на студентите по проектиране, експлоатация и управление на производството в следните основни инженерни  направления:

 • хидравлична и пневматична техника и съоръжения;
 • автомобилна, каро строително – пътна и селскостопанска техника;
 • хидро и пневмозадвижване и автоматика;
 • автоматизирани системи за управление;
 • използване на компютърна техника за проектиране и управление на хидравлични, пневматични и топлинни машини и системи;
 • хидро и пневмо транспорт

 

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

2Завършилите специалност „Хидравлична и пневматична техника ” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като:

 • конструктори на хидравлични и пневматични елементи, машини и системи;
 • специалисти по ремонт и експлоатация, контрол и поддръжка на хидравлична, пневматична, климатична и топлинна техника;
 • специалисти по експлоатация и поддръжка на помпени, компресорни станции, ВЕЦ и др.;
 • специалисти по експлоатация и поддръжка на селскостопанска техника, строително – пътни машини, хранително – вкусова, химическа промишленост и др. ;
 • специалисти по газоснабдяване, водоснабдяване и хидро – пневмо транспорт;
 • специалисти по експлоатация и поддръжка на енергийни системи от възобновяеми енергийни източници /вятърна, слънчева, геотермална енергия/.

 

Студентите получават научно-теоретична и специализирана подготовка по проектиране на елементи, машини и системи за хидро-пневмо задвижване и автоматика; използване на компютърна техника и съвременен софтуер за управление на машини и съоръжения; монтаж, експлоатация и ремонт на различни хидравлични и пневматични машини и съоръжения в областта на: селскостопанската, строително-пътната техника, хранително вкусовата и химическа промишленост, газоснабдяването, работа в научно-изследователски институти.

Дипломираните магистри по ХПТ имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „Доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.