Специалност "Текстилна техника и технологии" (ТТТ)

Специалност: ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Обучението в образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Текстилна техника и технологии“ е с основна цел разширяване и задълбочаване знанията на инженери, придобили ОКС „бакалавър“ в професионално  направление „Машинно инженерство“ по специалности, свързани с дизайн, техника и технологии в текстилното производство.

Курсът на обучение включва комплексна научно-теоретична и специализирана подготовка за: нови текстилни материали и изделия от тях, респективно нови технологии за производството им; компютърен дизайн на текстилни площни изделия; моделиране и оптимизиране на процесите в текстилното производство; системи за управление на качеството; мода и дизайн в облеклото; автоматизирани системи в текстилната промишленост.

Завършилите тази специалност усвояват теоретични знания и практични умения в различни насоки, в резултат на което придобиват компетенции съответно за:

 • проектиране на прежди, тъкани, плетива и облекло с автоматизирани системи и специализирани софтуерни продукти;
 • разнообразни методи за изработване на класически или съвременни текстилни изделия;
 • проектиране и производство на технически и нетъкани текстилни материали;
 • управление на автоматизирани системи и процеси в различните области на текстилната промишленост;
 • мениджмънт на текстилни предприятия;
 • компютърни методи за изследване на механични системи;
 • изследване, моделиране и оптимизиране на технологичните процеси в областта на текстила;
 • организация и управление на качеството в текстилната промишленост.

Обучение в тази магистърска програма осигурява възможност и условия за придобиване и развитие на следните компетенции и практически умения:

 • Теоретична професионална подготовка за провеждане на проектно-конструкторска, научно-изследователска, експлоатационна и диагностична дейност в областта на конфекционирането, съвременните материали и технологии и изследването на текстилни и конфекционни машини;
 • Развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени в областта на текстилната техника и технологии;
 • Условия за международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения за работа в екип.

Области на реализация.

Широко профилното обучение в специалност „Текстилна техника и технологии“, както и съвременното съдържание на учебните програми, дават възможност на завършилите ОКС „магистър“ да се приспособят по-успешно към съвременните производствени условия, към потребностите на пазара на работна сила и да намерят в повечето случаи работа по специалността.

Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация „магистър-инженер”. Те могат да работят в различните области на текстилното производство и да се реализират като:

 • ръководители на научно-изследователски екипи, на конструкторски и технологични групи или други звена;
 • ръководители на отдели по маркетинг и сервиз;
 • координатори на програмни колективи;
 • одитори в системите за управление на качеството;
 • организатори в производството и т.н.

Освен това, могат и да продължат обучението си в докторантура и да работят като научно-преподавателски кадри.