Специалност "Компютърен дизайн в индустрията" (КДИ)

Специалност: КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН В ИНДУСТРИЯТА

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

kdi1

Обучението в магистърския курс по "Компютърен дизайн в индустрията" е базирано на утвърждаване знанията на инженер-дизайнера като квалифициран, широкопрофилен специалист, надграждащ придобитите знания и умения от взаимно проникващите се технологии между науката, изкуството, техниката и индустриално производство.

Професионалните умения на завършилите курса на обучение кореспондират с индивидуалните качества и предпочитания на студентите в няколко специализирани области.

Основна цел на курса е магистър-инженерите по "Компютърен дизайн в индустрията" да бъдат подготвени пълноценно в областта на своята специалност, като затвърждават и повишават познанията по своята базова, широкопрофилна и специализираща професионална подготовка.

Включените в учебния процес учебни дисциплини способстват за изграждане на изследователско ниво на знания и умения при решаване на технически, ергономични и художествени задачи в областта на форма, цвят, графика, технологии.

Специалната подготовка обхваща дисциплини, способстващи за изграждане на професионално ниво на проектна култура при решаване на комплексни композиционни задачи в областта на индустриалните и художествените изделия.

Области на реализация.

Завършилите специалност „Компютърен дизайн в индустрията“ в образователно-квалификационна степен „магистър“ са подготвени за решаване на различни комплексни композиционни задачи в областта на дизайна – задачи, изискващи изследователско ниво на знания и умения при решаването си.

Практическата реализация на магистър-инженерите от специалност "Компютърен дизайн в индустрията" се изразява в няколко характерни области:

  • ръководство на дизайнерски и научно изследователски екипи и технологични групи;
  • проектиране на модни и индустриални обекти и форми;
  • графичен дизайн и промишлена графика;
  • визуални комуникации;
  • художествено пространствено оформление;
  • рекламни решения и др.

Придобитата в курса на обучение общата и специализирана квалификация на магистър-инженерите е предпоставка за качествена реализация в държавни и частни фирми, както у нас, така и в чужбина.