Специалност "Софтуерно и компютърно инженерство" (СКИ)

СОФТУЕРНО И КОМПЮТЪРНО ИНЖЕНЕРСТВО - СКИ

Специалност: СОФТУЕРНО И КОМПЮТЪРНО ИНЖЕНЕРСТВО - СКИ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация:  КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР 


pic ski 2

АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Софтуерно и компютърно инженерство” (СКИ) има за цел да подготвя специалисти в областта на софтуерните технологии – проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни системи. Студентите могат да провеждат обучението си по същата или сродна специалност в университети от други страни за различен срок от време. Те имат възможност да получат диплома и от висши училища в Германия.

Учебният план за специалност СКИ цели да даде на студентите знания и качества, необходими за реализацията им като водещи специалисти в постоянно обновяващата се теория и практика в областта на софтуерните системи и технологии. Завършилите специалност СКИ с образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” са подготвени да се реализират в сферата на софтуерните технологии, където могат да:
- ръководят и изпълняват всички дейности, свързани с разработка, тестване и внедряване на софтуерни системи;
- извършват професионално проучване, внедряване и експлоатация на програмни продукти;
- осъществяват проектна, технологична и производствена дейност по създаване на програмни системи.

softwareУчебните програми са съобразени с изискванията на фирми от компютърния бранш и с профилите на обучение в реномирани европейски центрове, за да осигурят съвременно ниво на подготовка. Поддържаното партньорство с университети от Европа мотивира мобилността на нашите студенти в сродни висши училища извън страната.

Завършилите специалност СКИ компютърни инженери имат висока професионална и широкопрофилна подготовка, която им позволява да се реализират като: софтуерни инженери, програмисти и разработчици на софтуерни приложения и услуги в различни организации и институции, производствени предприятия и фирми, научноизследователски звена и институти; като преподаватели и изследователи в гимназии, колежи, висши училища и университети.

Завършилите специалност СКИ с ОКС „бакалавър” могат да продължат обучението си в ОКС „магистър”, а след това и в образователно-научната степен „доктор”. Те могат повишат своята квалификация и да разширяват знанията си като да участват в различни форми на продължаващо обучение.