Специалност "Техническа безопасност" (ТБ)

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ - ТБ

Специалност: ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ - ТБ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ


Improving Safety and Work Culture in Engineering Careers


ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ е широкопрофилна специалност от професионално направление 5.13 „Общо инженерство”. Това дава възможност на завършилите да работят във всички сфери на стопанската дейност у нас и в чужбина, а именно:

  • специалист по охрана на труда във фирмите;
  • консултантска и експертна дейност в служби по Трудова медицина;
  • в системата на пожарната и аварийна безопасност и защита на населението от бедствия и аварии;
  • преподаватели в професионалните центрове, средни училища и университети;
  • експертна дейност към съд, прокуратура и полиция;
  • инженери в сферата на инвестиционното проектиране – част „Безопасност на труда“.

 

ЗАЩО ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ Е ОСОБЕНО АКТУАЛНО?
В последното десетилетие се чувства остър недостиг за такива специалисти не само в Република България, но и в световен мащаб. Динамичното развитие на инженерната дейност и технологиите, глобализацията изискват хармонизиране и непрекъснато обновяване на нормативните документи и съответстващите им дейности в Европейския съюз, осигуряващи здравословна работна среда и условия на труда, които да доведат до минимизиране на трудовия травматизъм и аварии. Всичко това прави неефективна съществуващата практика за подготовката на специалисти по Техническа безопасност в краткосрочни квалификационни курсове. Обучението на такива специалисти е предизвикателство и е в съответствие с потребностите на индустрията и обществото.


ИЗБИРАМ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ, ЗАЩОТО ДВЕ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО !

ПЪРВО - Инженер с широк профил от компетенции в областта на електроинженерството, машиностроенето и фирмения мениджмънт.
ВТОРО - Инженер - специалист по Техническа безопасност с квалификация, която му позволява реализация във всички сфери на индустрията, служби по трудова медицина и органи за измерване и контрол, както и като експерт в производствените фирми и за нуждите на следствието и прокуратурата.