Специалност "Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи" (АРКУС)

АВТОМАТИКА, РОБОТИКА И КОМПЮТЪРНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ - АРКУС

Специалност: АВТОМАТИКА, РОБОТИКА И КОМПЮТЪРНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ - АРКУС

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Основната цел на обучението по специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС) е подготовка на специалисти със задълбочени знания и умения в областта на автоматиката, компютърните управляващи системи и роботиката, така че да отговарят в най-пълна степен на нуждите на индустрията и различни области от непроизводствената сфера. В основата на специалността са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация и роботизация в различни сфери на човешката дейност.IMG 46f130fc27689902295029ef85f1318d V

По време на обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър” основно внимание се отделя на приложното програмиране, микропроцесорната техника и микро-контролерите, програмируемите логически контролери, програмирането на мобилни устройства, основите на роботиката, компютърно-базираните системи за управление, базите от данни в системите за управление, автоматизация и роботизация на производството, интернет базираните системи за управление на индустриални обекти, техническите средства за автоматизация, интелигентните сензори и системи, индустриалните комуникации и компютърни мрежи, проектирането на системи за управление, системите за управление в реално време и др. За обучението на студентите по специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” отговаря катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване.

Специалността „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС) дава широкопрофилна подготовка в областта на управляващите технологии, автоматиката и роботиката. Завършилите специалността с образователно-квалификационната степен "бакалавър" могат да се реализират във всички отрасли на икономиката. Част от тях са:

  1. Да продължат обучението си в следващата образователно-квалификационна степен - „магистър" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
  2. Да работят във фирми с предмет на дейност разработване, производство и внедряване на средства за автоматизация и роботизация в предприятията.
  3. Да работят в предприятия от всички области на индустрията, енергетиката и непроизводствената сфери, в които се използват системи за автоматизация и роботизация.
  4. Да работят във фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация.
  5. Да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и непроизводствената сфери.
  6. Да работят в управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствената сфери.
  7. Да разработват приложения за мобилни устройства и за отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.
  8. Да работят като специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на предприятията.

Основно предимство на завършилите специалност “АРКУС” е много добрата им компютърна подготовка. Благодарение на това те могат да се реализират успешно в сродни области на информационните и компютърни технологии от целия спектър на IT сектора.

Затова, ако имате нужда от качествено обучение с най-съвременна техника, добра професионална подготовка и специалност с широк профил, завършването на която ще ви предостави много варианти за добра реализация в живота, както в софтуерната, така и в хардуерната сфери, заповядайте при нас!

http://aiut-bg.com/

 

Катедра: АИУТ - Атоматика, информационна и управляваща техника

Изберете Технически университет - Габрово и изучавайте интересни специалности. Вижте специалността "Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи", ориентирана към Индустрия 4.0 и предлагаща възможности за успешна професионална реализация. Кандидатствайте в Технически университет - Габрово! Очакваме Ви!