Специалност "Промишлена и автомобилна електроника" (ПАЕ)

ПРОМИШЛЕНА И АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА - ПАЕ

Специалност: ПРОМИШЛЕНА И АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА - ПАЕ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОНИКА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА


pic_pae_2.jpgАНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност “Промишлена и автомобилна електроника”, ОКС Бакалавър, е нова специалност, която е в унисон с тенденциите в развитието на икономиката в страната. Обучението е насочено към съвременните технологии в областта на:

  • индустриалните производствени и електротехнологични системи;
  • промишлените и транспортните електрозадвижвания;
  • цифровата и микропроцесорната схемотехника, предназначени за: промишлена, битова и офис техника; управление на производствени процеси и устройства; медицинска апаратура; автомобилни управляващи и комфортни системи; системи за събиране и обработка на информация;
  • приложението на компютърните технологии за автоматизирано проектиране, моделиране, симулация и диагностика на електронни устройства и системи;
  • синтезирането, анализа и конструирането на високочестотни захранващи източници за електротехнологии, зарядни станции за електромобили, електронни устройства за бита, електронни регулатори за електрозадвижвания, системи за безкабелно предаване на електрическа енергия и управляващи сигнали и др.
  • съвременната елементна база на електрониката – интегрална схемотехника, оптоелектроника и сензорна техника, силови полупроводникови прибори.

В специалност “Промишлена и автомобилна електроника” студентите се обучават в модерно оборудвани лекционни зали и лаборатории от академичен състав с висока квалификация. Тя е специалност от професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика”, акредитирано  от Националната агенция по оценяване и акредитация с оценка 9.

Завършилите образователно-квалификационна степен “Бакалавър” се реализират успешно като специалисти по:

  • Проектиране, модернизация, поддържане и ремонт на електронна апаратура в промишлеността, бита автомобилния и електромобилния сектор;
  • Проектиране и програмиране на микропроцесорни и автоматизирани системи;
  • Организационно-управленческа и маркетингова дейност на фирми с производствена, сервизна и търговска дейност в областта на промишлената и автомобилната електрониката и др.

Специалност „Промишлена и автомобилна електроника“ е една от най-новите специалности в Технически университет – Габрово, ориентирана към индустриални производствени и електротехнологични системи, зарядни станции за електромобили, захранващи източници на електротехнологии. Изберете качествено обучение, гарантиращо реализация на пазара на труда. Кандидатствайте в ТУ-Габрово! Очакваме Ви!