Специалност "Компютърни системи и технологии" (КСТ)

Специалност: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ - КСТ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

computer system 1515575250 3570534Повече от 25-години специалност "Компютърни системи и технологии" (КСТ) осигурява предпоставките за успешни бизнес перспективи в областта на компютърните системи и технологии на повече от 1500 дипломирали се компютърни инженери, а само в последните 5 години – на повече от 500. Някои от нашите възпитаници продължават кариерата си в магистърски и докторантски програми за обучение в университети на Европа и света. Други са част от екипите на международни компании за разработка на програмно осигуряване и апаратна част. Има и такива, които са започнали свой собствен бизнес в България

Учебният план за специалност КСТ цели да даде на студентите знания и качества, необходими за реализацията им като водещи специалисти в постоянно обновяващата се теория и практика в областта на компютърните системи и технологии. От нашите випускници се очаква да бъдат компетентни и високо квалифицирани професионалисти в сферата на програмното и апаратно осигуряване на компютърни и компютъризирани системи, както и да бъдат подготвени да продължат обучението си в по-горни степени на висшето образование.

Учебните програми са съобразени с изискванията на фирми от компютърния бранш и с профилите на обучение в реномирани европейски центрове, за да осигурят съвременно ниво на подготовка. Поддържаното партньорство с университети от Европа мотивира мобилността на нашите студенти в сродни висши училища извън страната.

Завършилите специалност КСТ компютърни инженери имат висока професионална и широкопрофилна подготовка, която им позволява да се реализират и адаптират като изпълнителски и ръководни кадри в:

1. Проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, проектанти и конструктори на приложно-специфични вградени апаратни компютърни платформи, жични и безжични системи, мрежи и информационни технологии.
2. Производствени предприятия, организации, институции и фирми, като компютърни инженери, използващи положителните страни от внедряване на компютърно-базирани информационни технологии и ограничаващи възможни конфликти между хората и системите за управление на социални, технологични и производствени процеси.
3. Научно-изследователски звена и институти, като изследователи и проектанти на компютърни устройства, системи и технологии.
4. Гимназии, колежи и висши училища и университети, като преподаватели и изследователи.
5. Работни групи и организации за сертификация и лицензиране в областта на компютърните системи и технологии.
6. Екипи за разработване на международни проекти, свързани с информационните технологии и компютърните приложения.