Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" (ЕЕ)

Специалност: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР


Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” в образователно квалификационна степен „магистър” има за цел осигуряването на професионалната подготовка на завършилите специалисти електроинженери, които да отговарят на Националната и Европейската образователна стратегия в областта на електроенергетиката и нуждите на държавата и бизнеса от водещи специалисти в сектора.

Завършилите специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” с образователно-квалификационна степен „магистър" са подготвени за да изпълняват следните дейности:

 • научно изследване, проектиране и оптимизация на електрически мрежи на промишлени предприятия и фирми, на електроснабдителни системи на населени места, на средства за управление, електрическа част на електрически централи и
 • подстанции, автоматизация и релейна защита на електроенергийни обекти, на осветителни тела, осветителни уредби и др.
 • автоматизирано компютърно проектиране на електрически силови и осветителни инсталации, електрозадвижване, електрообзавеждане и автоматизация на производствени машини, линии и производствени процеси.
 • да извършват проучване и внедряване на нови устройства, съоръжения и системи в електроенергетиката и електрообзавеждането.
 • монтажни и пусково-настроечни работи на производствени машини, на агрегати, на линии, на електрически съоръжения, на технологични и осветителни уредби в електрически централи, подстанции, електрически мрежи и системи в промишлени
 • предприятия и фирми.
 • експлоатация, диагностика, изследване и поддържане на машини, на агрегати, на линии, на електрически съоръжения, на технологични, осветителни и други видове уредби, на електрически транспортни средства и други в промишлени, електроенергийни, транспортни, минни и други видове предприятия и фирми.
 • обследвания за електроенергийна ефективност на сгради и промишлени системи;
 • организационна дейност и контрол по спазване на нормативните документи по охрана на труда, техника на безопасност и опазване на околната среда в областта на електроенергетиката и електрообзавеждането.
 • маркетинг и търговска дейност в областта на електроенергетиката, електротехническите изделия, машини, агрегати, съоръжения и др.
 • приложение на специализиран софтуер за проектиране и оптимизиране на обекти и режими в електроразпределителната и захранващата електрическа мрежа в индустрията.

Критично възприемане, разбиране и самостоятелно интерпретиране на придобитите знания по общи професионални области - електрически измервания, електрически машини, електрически апарати, основи на автоматизацията, автоматизирано електрозадвижване, машинни елементи и механизми, топлотехника и топлоенергетика, хидравлични машини и пневматика и др. и специализиращи професионални знания по осветителна и инсталационна техника, електроснабдяване, индустриални електроснабдителни системи, електрообзавеждане на производствени процеси, електрически мрежи и системи, електрически централи и подстанции, релейна защита, техническа експлоатация на електрически уредби, енергетични технологии и екология, електротехнологии, експлоатация на автоматични устройства и системи и др.

Завършилите специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като:

 • електроинженери, специалисти, енергетици, диспечери, организатори и ръководители в Национална електрическа компания (НЕК), Електроенергиен системен оператор (ЕСО), електроразпределителни предприятия (ЕРП), електрически централи с конвенционални (АЕЦ, ТЕЦ) и възобновяеми (фотоволтаични, вятърни, ВЕЦ) енергийни източници, подстанции, минни, монтажно-строителни и индустриални предприятия и фирми, обслужващи електроенергийния сектор.
 • електропроектанти с регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране” с проектантска правоспособност от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).
 • експерти електроинженери в лицензираните от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) фирми за обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи.
 • специалисти, експерти, консултанти, мениджъри и предприемачи в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, в частния бизнес и в чуждестранни фирми в областта на електроенергетиката и електрообзавеждането.
 • преподаватели във висши и средни специализирани технически училища по електроенергетика и електрообзавеждане.

Те имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.