Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" (ЕЕ)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ - ЕЕ

Специалност: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ - ЕЕ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” в образователно квалификационна степен „бакалавър” има за цел осигуряването на професионалната подготовка на завършилите специалисти електроинженери.

Завършилите специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” са подготвени да изпълняват следните дейности: проектиране и конструиране на електрически мрежи на промишлени предприятия и фирми, на електроснабдителни системи на населени места, на средства за управление, електрическа част на електрически централи и подстанции, автоматизация и релейна защита на електроенергийни обекти, на осветителни тела, осветителни уредби и др.; автоматизирано проектиране на електрически силови и осветителни инсталации, електрозадвижване, електрообзавеждане и автоматизация на производствени машини, линии и производствени процеси; монтажни и пусково-настроечни работи на производствени машини, на агрегати, на линии, на електрически съоръжения, на технологични и осветителни уредби в електрически централи, подстанции, електрически мрежи и системи в промишлени предприятия и фирми;  експлоатация, диагностика, изследване и поддържане на машини, на агрегати, на линии, на електрически съоръжения, на технологични, осветителни и др. видове уредби, на електрически транспортни средства и др. в промишлени, електроенергийни, транспортни, минни и др. видове предприятия и фирми;  обследвания за електроенергийна ефективност на сгради и промишлени системи; организационна дейност и контрол по спазване на нормативните документи по охрана на труда, техника на безопасността и опазване на околната среда в областта на електроенергетиката и електрообзавеждането; маркетинг и търговска дейност в областта на електроенергетиката, електротехническите изделия, машини, агрегати, съоръжения и др. приложение на специализиран софтуер за проектиране и оптимизиране на обекти и режими в електроразпределителната и захранваща електрическа мрежа в индустрията.

Разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на електроенергетиката и електрообзавеждането: общообразователни в областите на чуждоезиково обучение, философия, социология, опазване на околната среда, икономика, стопанско управление и др.; фундаментални - висша математика, физика, електротехника, електроника, програмиране, цифрова и микропроцесорна техника и др.; общотехнически - химия, материалознание, техническо документиране, механика

и др.

Придобити знания по време на практическо обучение, провеждано в специализирани лаборатории на университета и в индустриални фирми.

Решаване на сложни задачи в областта на електроенергетиката и електрообзавеждането чрез прилагане на съвременни методи и средства в тази област.  Логическо мислене, новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи като електроинженери по „Електроенергетика и електрообзавеждане“.

Завършилите специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” могат да се реализират като:

  • електроинженери, специалисти, енергетици, диспечери, организатори и ръководители в Национална електрическа компания (НЕК), Електроенергиен системен оператор (ЕСО), електроразпределителните предприятия (ЕРП), електрически централи с конвенционални (АЕЦ, ТЕЦ) и възобновяеми (фотоволтаични, вятърни, ВЕЦ) енергийни източници, подстанции, минни, монтажно-строителни и индустриални предприятия и фирми, обслужващи електроенергийния сектор;
  • електропроектанти с регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ с проектантска правоспособност от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП);
  • експерти електроинженери в лицензираните от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) фирми за обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи;

 

  • специалисти, експерти, консултанти, мениджъри и предприемачи в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, в частния бизнес и в чуждестранни фирми в областта на електроенергетиката и електрообзавеждането;

  • преподаватели в специализирани средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност.

Само в Технически университет – Габрово може да изучавате една от най-съвременните специалности „„ Електроенергетика и електрообзавеждане“. Обучението на се осъществява в съвременни лекционни зали и специализирани лаборатории. Ще получите знания и умения по електротехника и измервания, автоматизация, електроника, електрически машини и апарати, електрозадвижване, топлоенергетика, електрически централи, подстанции и мрежи, електротехнологии, осветителна техника, електроснабдяване, електрообзавеждане, техническа експлоатация, възобновяеми енергийни източници, енергетични технологии, релейна защита. Кандидатствайте в ТУ-Габрово! Очакваме Ви!