Специалност "Електроника" (Е)

Специалност: ЕЛЕКТРОНИКА - Е

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР -  ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА


elektronika.jpgЗавършилите специалност „Електроника” с образователно-квалификационна степен „Магистър”, придобивайки съвременни теоретични знания и добра практическа професионална подготовка в курса на следване, са подготвени за дейности в областта на:

1. Проектантска и конструкторско-технологична дейност във връзка с електронни изделия в следните области:

  • Електронно-технологични процеси;
  • Индустриални преобразувателни системи;
  • Електронни регулатори за електрозадвижвания;
  • Електронни системи за управление;
  • Специализирани програмни продукти за проектиране на електронно-технологични процеси;
  • Безконтактни системи за предаване на електрическа енергия.

2. Производство, монтажна и пусково-настроечна дейност на електронни апаратура и системи в посочените в т. 1 области.

3. Проектиране и използване на микроелектронни, цифрови и микропроцесорни схеми, устройства и системи.

4. Експлоатация, диагностика и поддържане на машини, агрегати и линии в промишлени, електроенергийни, транспортни и други фирми.

4. Организационна и управленческа дейност на фирми с производствена, ремонтна и търговска насоченост и на чуждестранни представителства за производствена и търговска дейност в областта на електрониката.

5. Научна дейност за придобиване на научни степени и звания в колежи и университети и преподавателска дейност в професионални гимназии по електроника и мехатроника.