Заповед за приключване на летен семестър на учебната 2023-2024 г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС "бакалавър

Logo TU GABROVO

З А П О В Е Д

№ 3-01-46

гр. Габрово, 06.02.2024 г.

На основание на чл. 32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, за приключване на летния семестър на учебната 2023/2024  г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „бакалавър“

  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1. Учебните занятия от летния семестър на учебната 2023/2024  г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“ да приключат съгласно графика на учебния процес.

2. Преподавателите да удостоверят изпълнението на задълженията на студентите чрез електронна заверка за лекции, упражнения и курсови проекти в Университетската информационна система.

3. Факултетните канцеларии да извършат електронна семестриална заверка. Студентите, които не са изпълнили задълженията си по всички учебни дисциплини, не могат да заверят семестъра и нямат право да се явяват на изпити.

4. До 09.02.2024 г. ръководителите на катедри да изпратят до ръководител сектор „Учебна дейност“ списък на студентите, заявили желание да изучават факултативни дисциплини през следващия семестър.

5. Изпитната, поправителната и ликвидационната сесия за студентите от задочна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ да се провеждат присъствено съгласно Графика на учебния процес. За целта:

- за изпитната сесия ръководителите на профилиращите катедри, след съгласуване с водещите преподаватели, да изготвят график с изпитните дати за всеки курс и всяка студентска група (дата, начален час за провеждане на изпита и зала). Готовите графици да се представят до 08.02.2024 г. в сектор „Учебна дейност“ за публикуване в Университетската информационна система;

-  по всяка дисциплина от семестъра (за поправителната сесия) и от текущата учебна година (за ликвидационната сесия) водещите преподаватели да определят изпитна дата, начален час и зала, като информацията да бъде публикувана в Университетската информационна система от техническите организатори и сътрудници на катедрите, отговарящи за обучението по съответните дисциплини;

- за всяка сесия всеки студент има право на едно явяване по всяка дисциплина;

- студентите не могат да полагат повече от един изпит на ден;

- в срок до два дни след приключване на поправителната и ликвидационната  сесия попълнените от преподавателите електронни варианти на общите изпитни протоколи да се разпечатат в два еднообразни екземпляра и подписани от съответния преподавател да се представят на хартиен носител в съответната канцелария на основното звено.

6. До поправителна и ликвидационна сесия се допускат всички студенти, независимо от броя неположени изпити.

7. За учебната 2024/2025 г. студентите от задочна форма на обучение се записват с два неположени изпита.

8. Студентите от IV курс, задочна форма на  обучение, с невзети изпити могат да се явяват на изпитните дати за студенти от І-ІІІ курс, редовна и задочна форма на обучение.

9. Документацията с резултатите от семестриалния и сесийния контрол да се съхранява на хартиен носител в съответствие с чл. 26 (4) от Правилника за организация на учебната дейност и чл. 21 (1) от Правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите от ТУ-Габрово.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, катедрите, факултетните канцеларии, сектор УД и деканите за сведение и изпълнение.

ПРОФ. Д-Р  ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово