Краен срок за внасяне на таксата за обучение за летен семестър на уч. 2023-2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО 

 

З А П О В Е Д

№  3-01-22

гр. Габрово, 24.01.2024 г.

На основание на чл. 32, ал. 1, т.1 и чл. 95, ал.1 от Закона за висшето образование, РМС № 317/26.04.2023 г., чл. 170 от Правилника за дейността на ТУ-Габрово и чл. 34 от Правилника за организация на учебната дейност на ТУ-Габрово

 

 Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2023-2024 година за студентите от редовна форма на обучение в ОКС „професионален бакалавър ” и ОКС „бакалавър“ да е 23 февруари 2024 г.

2. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2023-2024 година за студентите от задочна форма на обучение в ОКС „бакалавър” да е  02 февруари 2024 г.

3. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2023-2024 година за студентите от редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в ОКС „магистър” да е 23 февруари 2024 г.

4. Ръководителите на профилиращите катедри да организират запознаването на студентите с настоящата заповед, а домакините на сградите да я обявят на определените за това места. Заповедта да се публикува на сайта на Университета в меню „Студенти“.

5. Ръководителите на основните звена да предоставят до  16 часа на  26 февруари 2024 г. на финансовия мениджър списъци на неиздължилите  се студенти – редовна, задочна  и дистанционна форма на обучение.

            6. Студентите, незаплатили семестриалната такса по т.1, т. 2 и т. 3 от настоящата заповед, да прекъснат обучението си за една година до летния семестър на учебната 2024-2025 година.

            Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор УД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, деканите на факултети, директора на ТК-Ловеч, ръководителите на катедри, финансовия мениджър, ръководител сектор УД, факултетните канцеларии и домакините на сгради за сведение и изпълнение.

 

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово