Списъци на подалите документи за стипендии студенти за зимния семестър на учебната 2023-2024 година

ТОВА НЕ Е КЛАСИРАНЕ

 • Стипендии от 1-ви вид:
 1. Успех 6,00
 2. Успех 5,50-5,99
 3. Доход и успех 4,00-5,49
 4. Майки/бащи с деца до 6 години
 5. ТЕЛК/Сираци
 6. Чуждестранни студенти
 • Стипендии от 2-ри вид - приоритетни:
 1. Приоритетни успех 6,00
 2. Приоритетни успех 5,50-5,99
 3. Приоритетни успех 4,00-5,49
 • Стипендии от 3-ти вид - Значими постижения
 1. Стипендии за значими постижения в спорта

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с публикуваните Списъци на подадени документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2023/2024 година, студентите могат да получат повече информация на телефон: 066 827241.

 • Студенти с посочена забележка: „висок доход“, „нисък успех“, „липсва успех“, „липсват доходи“, „няма право“ - няма да могат да участват в класиране.
 • Студенти с посочена забележка „липсват документи“ ; IBAN - е необходимо в срок до 10.2023 г. включително да представят необходимите документи или IBAN в стая № 3108 - Ректорат или по куриер на адрес:

Технически университет-Габрово

5300 гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, Комисия по стипендии.

                                                

                                                 Комисия по стипендии

                                                 ТУ-Габрово