Краен срок за внасяне на таксата за обучение за зимен семестър на уч. 2023-2024 г.

tu

З А П О В Е Д

№ 3-01-360

гр. Габрово, 29.08.2023 г.

На основание на чл. 95, ал.1 от Закона за висшето образование, РМС № 317 от 26.04.2023 г., чл. 170 от Правилника за дейността на ТУ-Габрово и чл. 34 от Правилника за организация на учебната дейност на ТУ-Габрово

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за зимен семестър на учебната 2023/2024 година на студентите от редовна форма на обучение в ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „бакалавър” да е 6 октомври 2023 г.

2. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за зимен семестър на учебната 2023/2024 година на студентите от задочна форма на обучение в ОКС „бакалавър” да е 8 септември 2023 г.

3. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за зимен семестър на учебната 2023-2024 година на студентите от редовна и задочна форма на обучение в ОКС „магистър” да е 13 октомври 2023 г.

4. Ръководителите на профилиращите катедри да организират запознаването на студентите с настоящата заповед, а домакините на сградите да я обявят на определените за това места. Заповедта да се публикува на сайта на Университета в меню „Студенти“.

5. Ръководителите на основните звена да предоставят до 16 часа на 16 октомври 2023 г. на Финансовия мениджър, г-жа Гугушева, списъци на неиздължилите се студенти - редовна и задочна форма на обучение.

6. Незаплатилите студенти по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата заповед да прекъснат обучението си за една година до зимния семестър на учебната 2024/2025 г.

           

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, деканите на факултети, директора на ТК-Ловеч, ръководителите на катедри, финансовия мениджър, ръководител сектор УД, факултетните канцеларии и домакините на сгради за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово