ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

1907-2019-10 "Доставка на Рентгенов дифрактометър за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна про..."

 

Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на Рентгенов дифрактометър за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

 

19.07.2019г. Покана

19.07.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

19.07.2019г. Приложение 2 - Ценова стойност

02.08.2019г. Ценова стойност 1

02.08.2019г. Ценова стойност 2

 

 

1207-2019-9 "Доставка на машина за динамични изпитания, необходима за изследване на якостните характеристики на материалите, за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мех..."

 

Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на машина за динамични изпитания, необходима за изследване на якостните характеристики на материалите, за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

 

12.07.2019г. Покана

12.07.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

12.07.2019г. Приложение 2 - Ценова стойност

29.07.2019г. Ценова стойност 1

 

 

0606-2019-8 "Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

 

Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово, по проектBG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, по три обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики“

Обособена позиция №2: „Доставка на Система за калибриране в статичен и динамичен режим“

Обособена позиция №3: „Доставка на Интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция““

 

06.06.2019г. Покана

06.06.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

06.06.2019г. Приложение 2 - Ценова стойност

17.06.2019г. Ценова стойност 1

17.06.2019г. Ценова стойност 2

17.06.2019г. Ценова стойност 3

 

 

2905-2019-5 "Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран

 

Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

29.05.2019г. Покана

29.05.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

29.05.2019г. Приложение 2 - Ценова стойност

10.06.2019г. Ценова стойност 1