Споразумение за съвместно обучение между Технически университет-Габрово и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

2 2Днес ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Димитров и ректорът на Техническия университет-Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров подписаха споразумение за съвместно обучение на студенти в образователната програма „Социални иновации и социални политики“, професионално направление 3.4. „Социални дейности“, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“.

Бъдещото сътрудничество има за цел осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта BG05M2ОP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).