Технически университет – Габрово проведе научния форум УНИТЕХ 2022

За двадесет и втора поредна година Технически университет – Габрово организира международната научна конференция УНИТЕХ, в която учени от страната и чужбина представят своите научни разработки и постижения.

Официалното откриване на събитието се проведе в конферентната зала на библиотеката на Технически университет – Габрово, а гости на конференцията бяха директори на институти на БАН, ректори на български университети, учени от страната и чужбина и представители на бизнеса.

Доц. Цанков – заместник-ректор по научноизследователската дейност на Технически университет – Габрово откри двадесет и второто издание на престижния научен форум. Доц. Цанков подчерта, че в сборник след двойно рецензиране са публикувани 134 научни доклади, които бяха представени в 19 тематични секции. И тази година конференцията привлече учени от университети от Сърбия, Словакия, Гърция, Чехия, Литва, Босна и Херцеговина, Турция и Украйна, които представиха общо 60 научни публикации.

Участниците и гостите бяха поздравени от проф. Железаров, госпожа Сидорова – Областен управител на Област Габрово и госпожа Минева – Зам. кмет на Община Габрово.

Пленарният доклад на УНИТЕХ`22 беше на тема „Съвременни лазери и техните приложения в промишлеността“, представен от доц. д-р Станислав Немечек от Университет на Западна Бохемия, Чехия. Конференцията продължи със заседания по секции и обсъждане на научните постижения на участниците.

Програмата на международната научна конференция включваше и семинар по проект BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и семинар по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023 „Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии“ с водеща организация Технически университет – Габрово, посветен на връзката между индустрията и науката. В рамките на събитието Технически университет – Габрово получи електроавтомобил, дарен от компанията Милара Интернешънъл специализирана в механичната изработка на детайли за полупроводниковата индустрия, инженерно проектиране, асемблиране и автомобилостроене. Електромобилът ще се използва в учебния процес на специалност „Автомобилна електроника“, а студентите ще могат да се запознаят с управлението на електромобила и рекооперацията на енергия, както и ще могат да снемат различни параметри в реален режим на работа. Компанията Милара Интернешънъл е асоцииран партньор по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Научният форум продължи с информационен ден по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023 „Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии“. Повече от 50 представители на научните и бизнес среди се включиха в събитието и се запознаха с постигнатите резултати през 2022 г. Основните дейности и постигнатия напредък по проекта бяха представени от проф. д-р инж. Илия Железаров. Ректорът подчерта, че в рамките на изпълнението на проекта вече са отпечатани 150 публикации в престижни, индексирани и реферирани международни списания, а учените работят по 16 договора за реализиране на научни изследвания по поръчка на бизнеса. Значителни усилия през годината са насочени и към акредитиране на лабораториите, като по този начин връзката на центъра с международни и национални компании се засилва. В рамките на центъра за компетентност са назначени 78 водещи изследователи и върхови специалисти, а студенти и докторанти използват съвременното научно оборудване.