Международна научна конференция – УНИТЕХ 2021

За поредна година Технически университет – Габрово организира международната научна конференция – УНИТЕХ. Събитието се проведе в технологичния парк на Технически университет – Габрово, а гости бяха председателя на БАН, директори на институти на БАН, ректори на български университети, учени и представители на бизнеса.

DSC 1500Чуждестранни и български участници се включиха в откриването на конференцията чрез платформата Microsoft teams.

Доц. Цанков – заместник-ректор по научноизследователската дейност на Технически университет – Габрово откри двадесет и първото издание на престижния научен форум. Доц. Цанков подчерта, че въпреки съвременните предизвикателства са публикувани 105 научни доклади в 8 тематични секции, а 41 от представените публикации са на чуждестранни учени от Босна и Херцеговина,  Гърция, Литва, Сърбия, Турция и Украйна.

Проф. Железаров благодари на всички участници и гости за позитивната енергия, която придават на форума и пожела двадесет и второто издание да събере всички участници в Габрово.

Онлайн приветствие към всички участници отправи и проф. Виталий Пасечник – заместник-ректор по научната работа на Киевски политехнически институт, Украйна.

Към участниците, с пожелание за ползотворна работа, здраве и нови срещи в индустриалното сърце на България се обърна и госпожа Таня Христова – кмет на Община Габрово. Приветствие отправи и госпожа Сидорова – заместник областен управител на Област Габрово.

Пленарният доклад на УНИТЕХ`21 беше на тема „Аерогелове – нови материали с обещаващи постижения“, представен от проф. Стоян Гуцов от факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията продължи със заседания по секции и обсъждане на научните постижения на участниците.

Програмата на международната научна конференция включваше и кръгла маса по проект „Засилване на регионалното сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници за устойчиво развитие и изменение на климата, с цел постигане на условията на европейския зелен план в Западните Балкани“, финансиран по програма ЮНЕСКО.

В рамките на научния форум се проведе и традиционният информационен ден по проект  №BG05M2OP001-1.002-0023, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Повече от 50 представители на научните и бизнес среди се включиха онлайн и проследиха постигнатите през 2021 г. резултати. Основните дейности и постигнатия напредък по проекта бяха представени от проф. д-р инж. Илия Железаров. Ректорът подчерта, че освен значителния напредък по модернизиране на сградния фонд и закупуване на научно оборудване през 2021 г. усилията на научните екипите са насочени към създаване на научни, научно-приложни разработки и изследвания, както и към извършване на услуги за бизнеса. В резултат на това са сключени 4 договора за реализиране на научни изследвания по поръчка на бизнеса, а изследователите са публикували научни публикации в рецензирани списания. За устойчивото развитие на връзката на центъра с международни и национални компании се подготвя акредитиране на част от лабораториите. По този начин предлаганите услуги за бизнеса ще съответстват на най-високите стандарти.

Проф. Железаров сподели, че година след официалното откриване на сградата и лабораториите, днес центъра за компетентност се превръща в притегателно място за бизнеса, учените и студентите. Гостите на информационният ден имаха възможност да разгледат лабораториите и да споделят своите виждания за създаване на нови изследвания.

Кметът на община Габрово Таня Христова и председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски подписаха споразумение за сътрудничество, чрез което се регламентира формите на партньорство и процедурите за координация на съвместни дейности, насочени към регионалното развитие.

Ректорът на ТУ-Габрово и председателят на БАН също подписаха договор за сътрудничество, насочен към развитие на образователни програми, научни изследвания и реализиране на съвместни проекти.