ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

 eu  noir

На 19 ноември 2021 г. (петък) от 16:00 часа ще се проведе информационен ден за представяне на резултатите по проект № BG05M2OP001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на събитието ще бъде предоставена информация за действащите лаборатории, които вече предлагат високотехнологични услуги на бизнеса.

Събитието ще се проведе присъствено в заседателната зала на Центъра в Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ 5, за гости, които разполагат с документи, съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването, предварително завили присъствие.

Събитието може да бъде проследено в платформата Microsoft teams на следния линк.