ТУ - Габрово обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019

eu noir

 

Проект №BG05M2OP001-2.016-0019

Ръководството на Технически университет - Габрово и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.”, на основание Заповед № З-01-368/21.09.2021 г. на Ректора на Технически университет -Габрово, изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка.

ОБЯВЯВА  ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР 

на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019

 в Технически университет - Габрово, в качеството му на Партньор 3 по проекта, както следва:

 

 1.  Координатор от страна на ТУ - Габрово

1.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – Технически университет - Габрово, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – хабилитирано лице от област на висшето образование  "Хуманитарни науки" или „Социални, стопански и правни науки“ от Технически университет – Габрово;
 • Професионален опит – участие в минимум 2 научноизследователски и/или образователни проекта.

1.3. Заетост по проекта: 30 часа месечно.

 

 1.  Финансист/счетоводител от страна на ТУ - Габрово

2.1. Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

2.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – „Магистър” в професионално направление 3.8 „Икономика“;
 • Професионален опит - минимум 3 години като счетоводител висше училище
 • Допълнителна квалификация – познаване на правила за финансово управление и контрол на СУ и работа със счетоводна програма.

2.3. Заетост по проекта: 20 часа месечно

 

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

 • Проверка на подадените от кандидатите документи;

 

 1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в: седем календарни дни от публикуване на обявлението в сайта на ТУ - Габрово.

Краен срок за подаване на документи – до 28.09.2021 г.

Документите се подават в стая 3111, сграда Ректорат на ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4 до 16:00 часа на 28.09.2021 г.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на ТУ – Габрово.