Проф. Александров: „Заради обстановката с Ковид-19 предлагаме онлайн изпити и записване“

В края на миналата година Технически университет – Габрово и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ подписаха споразумение. С промените в Закона за висшето образование и с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Община Габрово и Регионалното управление на образованието двете образователни институции се ангажираха да развиват съвместни инициативи и да предоставят възможности за качествено образование на младите хора. Наближава кандидатстудентската кампания за 2021-2022 г., която отново ще се проведе в условията на усложнена епидемична обстановка. За организацията на кандидатстудентския прием е разговорът с проф. д-р инж. Анатолий Александров, зам.-ректор по учебната дейност в ТУ – Габрово.

prof d r A Alexandrov– Проф. Александров, как ще протече кандидатстудентската кампания тази година?

– Тази година Технически университет – Габрово ще приема студенти в 17 бакалавърски специалности и 4 специалности за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“. Държавният план-прием се утвърждава от Министерски съвет. Академичният съвет прие правилата за прием и утвърди таксите за обучение в различните специалности. В размера на таксите няма увеличение, тъй като винаги сме се стремили да предоставяме качествено образование на достъпна цена. За академичната 2021-2022 г. ще приемаме студенти с оценките от държавните зрелостни изпити по математика, физика и астрономия, български език и литература, география и икономика, история и цивилизация, предметен цикъл философия. Постиженията на кандидат-студентите в национални олимпиади и състезания, както и в организираните от габровския университет, се признават за приемен изпит.

Прием ще се извършва и чрез конкурсен изпит, който ще е под формата на тест по математика, български език и литература, география и общотехническа подготовка. Заради сложната обстановка с пандемията Ковид-19 от миналата година предлагаме възможност за онлайн изпити и записване. И тази година ще разчитаме предимно на информационните и комуникационните технологии. Самите кандидат-студенти използват повече тези канали, за да се информират и да общуват. Цялата информация за кампанията и специалностите, които предлагаме, е публикувана на нашата интернет страница, стремим се да е актуална и разбираема за младите хора.

– Вероятно необичайните условия са причина и за нови моменти в кандидатстудентската кампания, кои са новите инициативи в тази посока?

– За да реализираме успешно кандидатстудентската кампания, ние наистина предприемаме и нови инициативи. Съвместно с Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ ще организираме за учениците пробни зрелостни изпити. С това се надяваме да намалим напрежението и стреса на зрелостниците, да могат правилно да разпределят времето си по време на държавния изпит, както и да ги мотивираме да преодолеят своите пропуски. Организацията на пробните изпити ще следва логиката на реалните матури и ще се реализира от екипи от двете образователни институции. Получените резултати също ще бъдат признати за конкурсен изпит за прием в Университета. Другата инициатива е свързана с провеждането на изпит по специалността. Оценките от държавните изпити за придобита степен на професионална квалификация или защита на дипломна работа също ще могат да се използват при кандидатстване съгласно изискванията на Националната агенция за професионално образование и обучение. Пробните матури ще бъдат на 26 април 2021 г. по български език и литература и на 27 април 2021 г. по избор в ПТГ „Д-р Никола Василиади“.

– А за кандидат-студентите от страната каква ще бъде процедурата?

– За всички кандидат-студенти от страната организираме предварителни изпити, които се провеждат онлайн чрез университетската ни система и платформата за електронно и дистанционно обучение Moodle. Системата разполага с предварително подготвени модули за онлайн изпитване. Кандидатите за студенти се регистрират, посочват желаната специалност и могат да задават въпроси чрез осигурената пряка връзка за комуникация. Друго предимство е, че резултатите от оценяването и класирането също се проверяват онлайн. Кандидат-студентът получава уникален номер, който гарантира неговата сигурност и позволява идентификация и присъединяване към определен изпит. Двете системи позволяват да се провеждат изпити с най-разнообразен характер – отворени и затворени тестове, есета и други. Могат да се правят тестове по математика, български език и литература, география и общотехническа подготовка. Много млади хора предпочитат тази възможност, което ни дава основание да смятаме, че работим в правилната посока. Не на последно място наши преподаватели изнасят онлайн уроци в училища от цялата страна и така информацията за обучението в Университета достига до повече младежи.

– Считате ли, че и тази година кандидатстудентската кампания ще премине успешно?

– Най-важното условие за успешна кампания са самите специалности. Над 80% от държавния план-прием е насочен към инженерните специалности. Освен че те са свързани с конкретна професия, а оттам и директна реализация на пазара на труда, в някои професионални направления ТУ – Габрово има сериозни традиции. Не е за пренебрегване и фактът, че на територията на Университета изградихме Технологичен парк, който разполага с уникално оборудване. Лабораториите се ползват за практическото обучение на студентите, чрез което се поддържа много близък контакт с реалната работна среда. Именно чрез по-засилено практическо обучение успяваме да формираме умения, които са търсени от работодателите. Друг важен мотив за младите хора са финансовите стимули под формата на стипендии. Всеки студент има възможност да получи различни видове стипендии, както и да участва още от първи курс в проект „Студентски практики“. Много важно условие за мотивацията са и контактите с преподавателите и с бизнеса. В тази посока смея да твърдя, че също имаме достатъчно добри традиции. Всеки преподавател е ангажиран към студентите и ги подпомага при участие в различни хакатони, олимпиади и инициативи. Тези аргументи са основание да твърдим, че и тази година ще успеем да се справим с предизвикателствата, произтичащи от епидемичната обстановка и от нагласите на младите хора да продължат обучението си.

Източник: в. „100 Вести“ | 26.04.2021 | Стефка Бурмова