Договор за съвместно обучение и получаване на немска диплома на студентите от Технически университет – Габрово

IMG 20210422 145212Днес, Президентът на Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия – проф. Байер и Ректорът на Технически университет – Габрово проведоха онлайн среща. Проф. Байер и проф. Железаров подчертаха значимостта на партньорството между двете институции и набелязаха нови съвместни инициативи. Основната цел на онлайн срещата беше подписването на нов договор за съвместно обучение и получаване на двойни дипломи.

Договорът обхваща почти всички специалности на факултет „Електротехника и електроника“ на ТУ-Габрово ( „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Промишлена и автомобилна електроника“, „Компютърни системи и технологии“, „Комуникационни технологии и киберсигурност“ и „Софтуерно и компютърно инженерство“ ). Новият договор е съобразен с измененията в учебните планове на бакалавърските специалности в ТУ-Габрово и фиксира броя на дисциплините , които студентите от университета ще изучават в Германия. Благодарение на повече от 70% съвпадение на изучаваните дисциплини в двата университета, студентите на ТУ-Габрово могат да получат немска диплома след успешната защита на дипломната работа. Престоят на студентите е финансиран по програма „Еразъм+“ и е с продължителност 2 семестъра. Условието за присъединяване към програмата за двойни дипломи е студентите да са завършили успешно две години в Технически университет-Габрово, като третата академична година те се обучават в партньорския университет. Тази практика за двойни дипломи стартира от 2012 г., когато между двата университета се подписва договор само за специалност „Мехатроника“ на Факултет „Машиностроене и уредостроене“. Към настоящата година повече от 10 студенти вече са получили българска и немска диплома, а обхванатите специалности са вече 8 – 6 от факултет „Електротехника и електроника“ и специалностите „Мехатроника“ и „Компютърни технологии в машиностроенето“ от факултет „Машиностроене и уредстроене.

Президентът на Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия и проф. Железаров пожелаха успех на новите участници в програмата за двойни дипломи.