ТУ – Габрово е партньор в проекта за младежки център в Летния театър

Leten teatar predi Технически университет – Габрово е партньор в проекта на Община Габрово „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“. Разработката получи одобрението на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Предвидено е да се направи основен ремонт на бившия Летен театър в града и да се достави необходимото оборудване. Сцената ще бъде възстановена, а зелените площи – благоустроени. На отделен терен ще се изгради база за настаняване на 35 души – гостуващи младежи, групи, състави.

Идеята е в обновеното пространство да се провеждат неформални обучения на младежи между 15 и 29 години, международни инициативи за обмяна на опит, фестивали, услуги за млади хора, дейности с родители и деца. Ще бъдат създадени зони за работа в пет направления – „Младежки хъб“, „Младежко лидерство“, „Култура, екология и творчески активности“, „Спорт и физическа активност“, „Здраве и благополучие“.

ТУ – Габрово ще съдейства за предоставяне на информация в студентските съвети за възможностите за младежко включване, кариерно ориентиране и участие в различни инициативи. Ще се насърчава предприемачеството в младежкия център чрез осигуряване на достъп до лабораториите в университета и създаване на условия за тестове на продукти и изделия.

Финансирането е в размер на 3 836 710 лв. Средствата се отпускат безвъзмездно по процедурата „Изграждане на младежки центрове“ на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Дейностите ще се реализират в партньорство с норвежкия Университетски колеж за зелено развитие. Срокът за изпълнение е 3,5 години.

Снимка: Летният театър в миналото © Държавен архив – Габрово