Обява за подбор на преподаватели за участие в обучения за придобиване на дигитални и езикови умения по проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 (ИННОТЕХ ПРО)

innoteh

Обява за подбор на преподаватели за участие в обучения за придобиване на дигитални  и езикови умения по проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0008-С02

"ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

Ръководството на Технически университет - Габрово и екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 за участие в обучения за придобиване на дигитални  и езикови умения по проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

  1. Предвидените обучения са, както следва

          1.

интензивно обучение на преподаватели от ПН 5.1 и ПН 5.6 за създаване на интерактивни курсове за обучение на студенти

24 академични часа

25

преподаватели

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

2 групи х 12 и 13 обучаеми.

2.

интензивно обучение на преподаватели от ПН 5.1 и ПН 5.6 за работа със съвременни презентационни системи

24 академични часа

25

преподаватели

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

2 групи х 12 и 13 обучаеми.

3.

обучение на преподаватели от ПН 5.1 и ПН 5.6 за създаване и управление на дигитални ресурси

80 академични часа

25

преподаватели

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

2 групи х 12 и 13 обучаеми.

4.

обучениe на преподаватели от ПН 5.1 и ПН 5.6 за езикови умения

160 академични часа

25

преподаватели

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

2 групи х 12 и 13 обучаеми.

  1. Подборът на преподаватели за участие в обученията да се извърши по следните критерии:
  • Преподавателите да са на трудов договор в Технически университет – Габрово и да имат придобита образователна и/или научна степен в професионално направление 5.1„Машинно инженерство“  или професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“ и/или да преподават в това професионално направление.
  • Един преподавател може да участва във всяко едно от четирите горепосочени типове обучения за придобиване на дигитални и езикови умения.
  1. Необходими документи за участие:
  • Заявление до координатора на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)" – по образец на проекта.
  • Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;
  • Копия на документи, доказващи придобита образователна и/или научна степен в професионално направление 5.1„Машинно инженерство“ или професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“ и/или преподаване в това професионално направление.
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:
  • Документите за участие в подбора се представят до 10.04.2023 г., считано от датата на публикуване на обявата в сайта на Технически университет – Габрово, в който могат да се подават документи за участие в процедурата за подбор в деловодството на ТУ-Габрово (стая 3109).

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в обучения, както и образците на документите се обявяват на официалния сайт на ТУ Габрово