Обява за подбор на студенти  от Технически университет – Габрово от ПН 5.1 и 5.6 за участие в обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 (ИННОТЕХ ПРО)

 

innoteh.jpg

Обява за подбор на студенти  от Технически университет – Габрово от ПН 5.1 и 5.6 за участие в обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0008-С02

"ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

Ръководството на Технически университет - Габрово и екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА СТУДЕНТИ

 за участие в обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  1. Предвиденото обучение е, както следва: 

          1.

Обучение на студенти от ПН 5.1 и ПН 5.6 за придобиване и усъвършенстване на предприемачески и презентационни умения

40

академични часа

12

студенти

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

Обучение в група от 12 обучаеми

2. Критерии за подбор на студенти за участие в обученията:

  • Студентите да са в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по специалности в професионално направление 5.1„Машинно инженерство“ и професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“.
  1. Необходими документи за участие:
  • Заявление до координатора на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)" – по образец на проекта.
  • Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;
  • Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта.
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:
  • Документите за участие в подбора се представят до 10.04.2023 г. до 16.00 часа, считано от датата на публикуване на обявата в сайта на Технически университет – Габрово, в който могат да се подават документи за участие в процедурата за подбор в деловодството на ТУ-Габрово (стая 3109).

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в обучения, както и образците на документите се обявяват на официалния сайт на ТУ Габрово