Покана за информационен ден по проект BG05M2OP001-1.002-0023

eu noirЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

На 18 ноември 2022 г. (петък) от 16:00 часа ще се проведе информационен ден за представяне на резултатите по проект № BG05M2OP001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието ще се проведе в конферентната зала на библиотеката на Технически университет - Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4.

Събитието може да бъде проследено в платформата Microsoft teams на следния линк.