Лаборатория "ФОТОН"

Метрология и метрологично осигуряване

Лаборатория за измерване, проверка и калибриране на средства за измерване

Лаборатория “ФОТОН” – ММО е създадена през 1993 год. от преподаватели в катедра “Машиностроене и уредостроене” на Технически университет – Габрово. Лабораторията е снабдена с 10 работни места, осигурени с измервателни средства и компютърно-измервателни системи, които обезпечават голяма част от измерванията в машиностроенето и уредостроенето. За извършване на контрол на средствата за измерване “ФОТОН” – ММО разполага с образцови мерки и средства за измерване, сравнителни материали, спомагателно оборудване и помещения с осигурени условия в тях, които да позволяват прилагането на методите за контрол.

“ФОТОН” – ММО формира и поддържа партньорски отношения с много лаборатории от страната и чужбина, работещи в областта на измерванията, както и с катедри от висши учебни заведения, притежаващи лаборатории по метрология и метрологично осигуряване.

Лабораторията предлага следните услуги:

Контакти:

E-mail: foton_metrology@abv.bg

Телефони:  066 804 758; 066 804 758

Измервания

Лаборатория “ФОТОН” – ММО извършва измервания в лабораторни и работни условия на линейни и ъглови размери, включващи:

 • измерване на големи и малки линейни размери;
 • измерване на ъгли и конуси;
 • измерване на параметрите на резби;
 • измерване на параметрите на зъбни колела и предавки;
 • измерване на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на детайлите;
 • измерване на грапавост и вълнообразност;

Метрологични изследвания

Лаборатория “ФОТОН” – ММО извършва изследване на условията на измерване, метрологичната задача и обекта на измерване, въз основа на което извършва:

 • избор на метода за измерване на непосредствено измерваните величини и предлага номенклатурата на възможните типове измервателни средства;
 • априорна оценка на грешката от измерване;
 • определяне на изискванията към метрологичните характеристики на средствата за измерване и условията на измерване;
 • избор на средство за измерване в съответствие със зададените изисквания;
 • подготовка на средството за измерване за изпълнение на експериментални операции;
 • обезпечаване на необходимите условия на измерване или създаване на възможности за техния контрол;

Проверка на средства за измерване

Лаборатория “ФОТОН” – ММО извършва проверка на средства за измерване на линейни и ъглови величини от следните типове:

 • мерки за дължина и ъглови мерки;
 • механични измервателни средства;
 • оптико-механични измервателни средства;
 • пневматични измервателни средства;
 • електрически измервателни средства

Калибриране и оценяване на съответствието на средства за измерване

Лаборатория “ФОТОН” – ММО извършва калибриране на средства за измерване на линейни и ъглови величини от следните типове:

 • мерки за дължина и ъглови мерки;
 • механични измервателни средства;
 • оптико-механични измервателни средства;
 • пневматични измервателни средства;
 • електрически измервателни средства

Обучение

Преподавателският състав от лаборатория “ФОТОН” – ММО извършва обучения по “Метрология и метрологично осигуряване”, “Измервателна техника” и “Контрол и управление на качеството”.

Разработване

Разработване на измервателни процедури

Лаборатория “ФОТОН” – ММО разработва измервателни процедури, насочени към обезпечаване на рационална организация и ефективно изпълнение на зададената от клиента измервателна задача. Извършва избор на параметрите на измервателната процедура, като: брой измервания, моменти от време или точки за извършване на измерване. Разработва методика за обработка на измервателната информация.

Разработване на измервателни средства и системи

Колективът към лаборатория “ФОТОН” – ММО притежава богат опит при проектиране на фотоелектрични преобразуващи системи и в разработване и внедряване на уреди и системи за контрол и измерване на ъглови величини при автоматизиране управлението на металорежещи и металургични машини, преси, валци, навигационни системи, в химическата и хранително-вкусовата промишленост, енергетиката, изчислителната техника, геодезията, антенни устройства, автоматични дозатори.

Софтуер

Лаборатория “ФОТОН” – ММО разработва методики и софтуер за обработване на резултатите от измерване по зададената от клиента метрологична задача. По желание на клиента софтуерът може да бъде разработен на базата на приложни програми като MATHCAD и MATLAB.

Лаборатория “ФОТОН” – ММО разполага с 10 работни места, снабдени със следните установки:

 • компютърно-измервателна система за измерване на линейни размери;
 • компютърно-измервателна система за измерване на ъглови размери;
 • контролно-измервателна апаратура за линейни размери;
 • оптико-механична установка за измерване на малки размери;
 • установка за измерване на параметрите на резби;
 • установка за измерване на параметрите на зъбни колела и предавки;
 • установка за измерване на отклоненията на формата и разположението на повърхнините и осите на детайлите;
 • установка за измерване на грапавост и вълнообразност;
 • стандартни системи на National Instruments
 • представляващи специализиран набор от високопроизводителни апаратни и програмни средства на National Instruments:
  • Система “Лабораторна измервателна станция” за измерване на линейни координати, скорост и ускорение;
  • Система “Лабораторна измервателна станция” за измерване на ъглови координати, скорост и ускорение;