Мобилност с цел преподаване

logosbeneficaireserasmusleft bgПреподавателската мобилност с цел преподаване се осъществява на базата на двустранни договори, сключени между ТУ-Габрово и приемащия чуждестранен университет. Право на участие в мобилност с цел преподаване имат всички преподаватели на основен трудов договор в ТУ-Габрово, без оглед на академичната длъжност, която заемат. Преподавателската мобилност с цел преподаване (ПМП) трябва да отговоря на изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа за седмица (7 дни) и продължителност минимум два/максимум пет последователни дни за престой в приемащата институция. Ако периодът на мобилността е по-дълъг от една седмица минималният брой допълнителни часове преподавателска дейност трябва да бъде пропорционален на допълнителните дни.

Важно: Лекционния хорариум се изчислява по формулата: 8 + 8/5*х, където х са допълнителните дни.

Ако преподавателската мобилност с цел преподаване се комбинира с преподавателска мобилност с цел обучение минималния брой на учебните часове е 4 часа.

Преподавателят трябва да има Европейска здравна карта и застраховка, съгласно Наредбата за служебните командировки.

Един ден за пътуване непосредствено преди първия ден на дейността в чужбина, и един ден за пътуване непосредствено след последния ден на дейността в чужбина, се добавя към продължителността на периода на мобилността. За своята мобилност преподавателите получават финансова подкрепа. Общият размер на финансовата субсидия се изчислява като се умножат броя на дните на престой и дните за пътуване по единичната дневна ставка за съответната държава. Размерът на субсидията за покриване на дневните разходи е различен за различните групи държави:

 

Групи

Държави

Субсидия в евро на ден

Група 1

Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Швеция.

Партньорски държави от региони 1 до 14

190 евро

Група 2

Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, Словения, Испания

170 евро

Група 3

България, Хърватия, Литва, Унгария,  Полша, Румъния, Република Северна Македония, Турция, Сърбия

148 евро

 

Размерът на пътните разходи се изчислява с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстоянията.

 

Кандидатът трябва да посочи разстоянието за пътуване в едната посока, от мястото на местоживеене до мястото на провеждане на мобилността, за да се изчисли размерът на средствата, които ще бъдат предоставени за съфинансиране на пътуването за отиване и връщане. Грантът за пътни се определя съгласно транспортното разстояние в едната посока: 

Участниците в мобилност могат да изберат екологично пътуване (пътуване, в преобладаващата част на което се използва транспорт с ниски емисии – железопътен транспорт, автобус, споделено пътуване с автомобил и др.) и в такъв случай транспортния грант се увеличава.

Транспортно разстояние

Сума

Екологично пътуване

Между 10 и 99 км

28 EUR на участник

56 EUR на участник

Между 100 и 499 км

211 EUR на участник

285 EUR на участник

Между 500 и 1999 км

309 EUR на участник

417 EUR на участник

Между 2000 и 2999 км

395 EUR на участник

535 EUR на участник

Между 3000 и 3999 км

580 EUR на участник

785 EUR на участник

Между 4000 и 7999 км

1188 EUR на участник

1188 EUR на участник

8000 км. или повече

1735 EUR на участник

1735 EUR на участник

 

Безвъзмездните средства представляват сума от пътните и дневните разходи за периода на преподаване.
Субсидията се превежда по банков път в посочена от преподавателя банкова сметка в евро: преди мобилността се извършва финансиране в размер на 80% от договорираната сума, след приключване на мобилността и отчитане на участника се изплаща остатъка от финансовата подкрепа.

 

Критерии за подбор на преподаватели:

 • Щатен преподавател на Технически университет – Габрово;
 • Активна работа с входящи и изходящи Еразъм+ студенти;
 • Съдействие за разширяване на партньорствата по програмата „Еразъм+”;
 • Владеене на езика на преподаване в приемащия университет на академично ниво.

 

Реализирането на преподавателска мобилност с цел преподаване включва следните етапи:

 

 • Преподавателят подава заявление за участие в Еразъм мобилност и Съгласие за обработка на личните данни в УЦМНПП;
 • Участие в заявената  мобилност се потвърждава с доклад до Зам. Ректора по МС и ВО, заедно с Приложение I към Финансовия договор - Споразумение за мобилност на персонала с цел преподаване (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching) и покана от приемащата институция в в срок не по-малък от 15 дни преди пътуването;
 • Подготвя се индивидуален финансов договор по програма „Еразъм+”, който се подписва от преподавателя и Ректора на ТУ-Габрово. За целта участникът предоставя в Еразъм+ офиса удостоверение за IBAN на сметка на свое име в българска банка;
 • Заповед на Ректора на ТУ-Габрово за командироване на преподавателя;
 • Заявяване на здравна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина - асистанс“ в УЦМНПП (Еразъм+ офис).

 

Отчитане на преподавателска мобилност

След завръщането си преподавателят не по-късно от 10 дни предоставя в Еразъм+ офиса на ТУ-Габрово следните документи:

 • Документ за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум в приемащата институция;
 • Писмен отчет на преподавателя на български език;
 • Писмен отчет на преподавателя на езика, на който е проведена мобилността;
 • Разходооправдателни документи за транспорт: (бордни карти за пътуване със самолет, документ за закупени билети за влак и самите билети, документ за закупени билети за автобус и самите билети, документ/и (фактура) за извършено зареждане на автомобил с гориво, съответстващо на изминатите километри, съгласно разходната норма на автомобила, ксерокопие на големия талон на автомобила, извадка на маршрута за изминатите километри, извадка с разходните норми на автомобила (извънградска разходна норма) - в случаите, когато пътуването е извършено с лично превозно средство). Всички разходооправдателни документи описани в настоящата точка трябва да бъдат издадени на името на Технически университет – Габрово;
 • Финансов отчет за извършени транспортни разходи.

 

Онлайн отчет на EU-Survey 

Важно: Участникът в ПМП е задължен в 30-дневен срок след крайната дата на мобилността си да попълни онлайн отчет (on-line EUSurvey) в електронната платформа на Европейската комисия. Линк към онлайн отчета се генерира автоматично от платформата и се получава на имейл адреса на участника след последния ден на мобилността. Ако след изтичане крайната дата на мобилността участникът не получи на имейл линк за онлайн отчета, или е възпрепятстван да го подаде, следва незабавно да уведоми изпращащата го институция.

Важно: В случаите, когато преподавателят преустанови мобилността си в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни причини, или е осъществил период на престой по-кратък от установения в договора му, Еразъм гранта се определя по действителната продължителност на мобилността, а неусвоените средства следва да бъдат възстановени на ТУ-Габрово.